dersler

 

1-İmanın ikrar edilmesi ne demektir?

A)İçten hissedilenlerin planlanması

B)İçten hissedilenlerin gizlenmesi

C)İçten hissedilenlerin doğru algılanması

D)İçten hissedilenlerin davranışlara yansıması

E)İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi

 

2-Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahlak esaslarının aynı olması

B)İbadet birliğinin olması

C)Geleneklere değer verilmesi

D)İnanç esaslarının aynı olması

E)Hukuki konulara yer verilmesi

 

3-Kuran-ı Kerim’de, insanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A)Hüccet

B)Fıtrat

C)Tasdik

D)İman

E)İslam

 

4-Eceli gelen insanların, ruhlarını almakla görevli ölüm meleği aşağıdakilerden hangisidir?

A)İsrafil

B)Mikail

C)Cebrail

D)Azrail

E)Hafaza

 

5-İlahi kitaplara iman etmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine inanmanın bir gerekliliği ve sonucudur?

A)Kazaya inanmanın

B)Ahirete inanmanın

C)Meleklere inanmanın

D)Kadere inanmanın

E)Allah’a ve peygamberlerine inanmanın

 

6-Ahiret aleminin gerçekleşeceği ne tür bilgi ile bilinir?

A)Duyusal bilgiyle

B)Bilimsel bilgiyle

C)Gaybi bilgiyle

D)Sosyal bilgiyle

E)Fen bilgisiyle

 

7-İnsanların bir işi yapmaya karar verdikten sonra bu kararından vazgeçmesinin de bir kader olduğunu Müslümanlara öğreten sahabi kimdir?

A)Hz Ebu Bekir

B)Hz Ömer

C)Hz Osman

D)Ebu Hureyre

E)Hz Hamza

 

8-Selefilerin savunduğu insan fiillerine ilişkin anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanların fiilleri üzerinde hiçbir ilahi etki yoktur.

B)İnsanlara ait fiilleri doğrudan doğruya Allah yaratır.

C)İnsanlara ait fiiller doğrudan doğruya kendileri, dolaylı olarak da Allah tarafından yaratılır.

D)İnsanlar, fiillerini irade ve kudretten yoksun olarak yapar.

E)İnsanların fiilleri yalnızca kendilerine nispet edilir.

 

9-İnsanlara ait fiillerin kaderin zorlayıcı etkisiyle meydana geldiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ehl-i Sünnet

B)Eşariyye

C)Matüridiyye

D)Mutezile

E)Cebriyye

 

 

10-Bir inkar sebebi olarak zenginliğin şımarttığı kimseler için Kur’an’da kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Müstez’af

B)Mel’e

C)Mütref

D)Bel’am

E)Müstekbir

Reklamlar