pandoroma ders 6

 

BEDİR SAVAŞI VE SONUÇLARI

Hicretin 2.yılında Kureyşliler, büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Süfyan’ın idaresinde Suriye’ye göndermişlerdi. Bin deveden oluşan ve elli bin dinar ile hazırlanan bu kervan, Kureyş tarafından sevk edilen en büyük kervanlardan biridir. Kervanın getirdiği mallar beş yüz bin dirhem tutarındaydı.

Kervandaki malların çokluğu ve muhafız sayısının azlığı düşünülerek sefer hazırlıklarına başlandı.

Hz Peygamber önceden Talha b Ubeydullah ve Said b Zeyd’i kervan hakkında bilgi toplamak için Suriye yoluna gönderdi ancak bu 2 sahabi ancak Medine’ye Bedir Savaşı esnasında ulaşabildiler.

Müslümanların sayısı 74 muhacir, geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305 idi.

Ebû Süfyan Suriye’den ayrıldıktan sonra Kureyş’ten yardım istemek için Kinane kabilesinden Damdan b Amr adlı şahsı yirmi dinar ücretle kiralayarak Mekke’ye gönderdi.

Daha sonra Ebu Süfyan takip edildiğini anladı ve başka bir yoldan  Mekke’ye doğru ilerledi, Mekke’ye haber verdi.

Kureyşliler Mekke’de 1000 kişilik bir ordu hazırladılar, Ebu Cehil’in kumandasında Mekke’den yola çıktılar.

**Bazıları kervanın kurtulduğunu ve savaşa gerek kalmadığını söyleyip geri dönmüşlerdir. Geri dönenler arasında Hz Ömer’in kabilesi Adiy ve Hz Peygamber’in annesinin kabilesi Beni Zühre de vardı. Buna rağmen Kureyşliler devam ettiler…

Hz Peygamber kervan hakkında bilgi toplamak için Hz Ali, Zübeyr b Avvam , Sa’d b Ebu Vakkas ve Besbes b Amr’ı Bedir kuyularına gönderdi.

Peygamber sav Hz Ömer’i müşrik ordusuna göndererek barış içerisinde geri dönebileceklerini söyledi.Müşrik ordusundaki Hakim b Hizam bunun kabul edilmesini istedi ancak Ebu Cehil bunu kabul etmedi.

Müşrik ordusundan Esved b Abdülesed, İslam ordusundan da Hz. Hamza ortaya çıkıp döğüştüler.

Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe b Rebia, kardeşi Şeybe ve Velid b Utbe ortaya atıldılar. Bunların karşısına ensardan 3 kişi çıktı. Fakat müşrikler kandilerine denk kabul etmediler.

Bunun üzerine Hz Peygamber’in emriyle Hz Hamza, Hz Ali ve Ubeyde b Haris meydana çıktı.

MÜSLÜMANLAR KAZANDI!

**Peygamberimiz her şeyden önce esirlere iyi davranılmasını emretmiştir. Onlardan sadece ikisini, Ukbe b Ebu Muayt ile Nadr b Haris’i, vaktiyle kendisine ve Müslümanlara yaptıkları ağır işkencelere karşılık olarak idama mahkum etmiştir.

Bazı esirlerden mali durumuna göre fidye alınmış, bazıları 10 Müslümana okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmıştır.

Bedir Savaşında birçok yakın akraba karşı karşıya savaşmıştır.

Bedir Savaşı başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadasında ve hatta yarımada dışında Müslümanların itibarını arttırmıştır.

Yahudiler Bedir zaferinden önce tarafsız kalmaya söz vermişlerdi fakat zaferden sonra bu durumu kıskanmışlardır. Ka’b b Eşref üzüntüsünden “Yerin altı üstünden iyidir” demiştir.

**Bedir Savaşı’nın en önemli sonuçlarından birisi de Uhud savaşına sebep olmasıdır. Mekke müşrikleri yenilince çok üzüldüler ve Ebu Cehil yerine Ebu Süfyan’ı getirip Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler ve faaliyete başladılar.

by pandoroma