00 pandoroma 3

HZ PEYGAMBER’İN TAİF YOLCULUĞU

Mekkelilerin Hz Peygamber’in tebliğine yönelik tepkileri, onlarla iletişim kurabilmesine imkan vermez duruma gelmişti. Peygamberimizin amcası Ebu Talib vefat edince diğer amcası Ebu Leheb Haşimoğulları’nın lideri olmuştu. Ebu Leheb lider olarak bir müddet Hz Peygamber’i koruduğu imajını verdiyse de daha sonra desteğini çekti.

Hz Peygamber Taif’e giderek burada yaşayan Sakif kabilesi mensuplarından destek almaya karar verdi. Yanına evlatlığı Zeyd b Harise’yi alarak Taif’e gitti (Nübüvvetin 10.yılı). Şehrin ileri gelenleriyle görüşerek desteklerini istedi. Ancak umduğu desteği bulamadı. Taifliler destek olmadıkları gibi saldırdılar.. Saldırılardan kaçarken müşrik olan Mekkeli Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağına sığındılar.

Utbe ve Şeybe köleleri Addas’la Peygamberimize sac üzüm gönderdiler. Addas Hz Peygamber’le bir süre sohbet ettikten sonra Müslüman oldu.

Hz Peygamber Mekke’ye dönünce şehirden birinin korumasına ihtiyaç duydu. Koruma vermeleri için birkaç kişiye haber gönderdiyse de olumlu yanıt alamadı. Son olarak Nevfeloğulları’ndan Mut’im b ‘Adî’ye haber gönderdi. Mut’im, koruma vermeyi kabul etti. Hz Peygamber geceyi Mut’im’in evinde geçirdi. Sabah Mut’im ve çocukları silahlarını kuşanarak Hz Peygamberle birlikte Mescid-i Haram’a gittiler. Mut’im, Hz Peygamber’i himayesi altına aldığını ilan etti. Hz Peygamber tavaf yaptı ve iki rekat namaz kıldı.

Hz Peygamber, bundan sonra hicret edinceye kadar Mut’im’in verdiği korumayla Mekke’de kaldı. Ancak müşrik Kureyşlilerin Hz Peygamber’in çağrısına verdikleri tepkide değişiklik olmadı.

AKABE BİATLARI:

HZ Peygamber Mekke’ye hac için gelen diğer kabileler arasında İslam’ı yaymaya çalıştı. Hacca giden kabileler arasında Medineli Araplar da vardı. Medine’de yaşayan ve aralarında kan davası bulunan Evs ve Hazrec kabilelerinden Hzrec kabilesi savaşı kaybetmiş ve bir müttefik arayışı içerisine girmişti.

ALTI MEDİNELİNİN MÜSLÜMAN OLMASI:

Hz Peygamber bıkmadan Mekke’ye gelen kabileler arasında tebliğ görevini sürdürürken peygamberliğinin 11. yılında (620)  Medine’den gelen kafilenin içinde bulunan altı Hazrecli müslüman oldu. Bunlar Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde Hz Peygamberle görüştüler ve onun İslam’a çağrısına olumlu cevap verdiler

BİRİNCİ AKABE BİATI:

Memleketine dönen 6 Müslüman , peygamberliğin 12. yılında daha kalabalık bir grup olarak Mekke’ye geldiler. Hz Peygamber onlarla Akabe mevkiinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıya 10 Hazreclinin yanı sıra 2 de Evsli katılmıştı. Hz Peygamber onlara nasihat etti ve İslam ilkelerine uyacaklarına dair onlardan biat aldı.

Hz Peygamber, bu biattan sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve onlara imamlık yapmak üzere Mus’ab b Ümeyr’i Medine’ye gönderdi. Musab’ın Medine’deki çalışmaları çok başarılı sonuçlar verdi. Onun daveti üzerine Evs kabilesinin liderlerinden Sa’d b Muaz ile Üseyd b Hudayr’ın Müslüman olması, İslam’ın Evs kabilesi arasında da yayılmasını hızlandırdı.

İKİNCİ AKABE BİATI:

Birinci Akabe biatından bir yıl sonra (peygamberliğin 13. yılı) yine hac döneminde kalabalık bir Müslüman grubu Mekke’ye geldi. Hz Peygamber , ikisi kadın olmak üzere 75 Medineli Müslümanla Akabe’de tekrar görüşme yaptı.

Bu görüşmeye Hz Peygamber’in henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da katıldı. Abbas’ın katılma sebebi, Hz Peygamber’in Medine’ye davet edileceği bu toplantıda yeğenini yalnız bırakmamak, onun güçsüz ve zayıf olduğu izlenimini vermemekti. Abbas yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Bildiğiniz gibi Muhammed bizdendir. Onu, bizimle aynı görüşte olan, kavmimizden kimselere karşı koruduk. Kendisi kavmi arasında izzet sahibi, yurdunda ise koruma altındadır. Ancak o size katılmayı ve sizin yanınıza gelmeyi istiyor. Eğer onu davet ettiğiniz hususta sözünüzü tutacaksanız ve muhaliflerinden koruyacaksanız sizi yüklendiğiniz sorumlulukla baş başa bırakıyorum. Yok, eğer yanınıza geldikten sonra kendisini düşmanlarına teslim edip ona ihanet edecekseniz, onu hemen terk edin. Çünkü o kavmi arasında ve yurdunda izzet ve koruma altındadır.”

Görüşmeler sırasında Medine’li Müslümanlar, kendi hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Hz Peygamber’i koruyacaklarına dair biat ettiler. Hz Peygamber, Medineli Müslümanların aralarından oniki temsilci(nakîb) seçmelerini istedi. Bunun üzerine dokuzu Hazrecli, üçü Evsli olmak üzere oniki temsilci seçtiler. Hz Peygamber Neccaroğulları’nın temsilcisi Es’ad b Zürare’yi de onlaarın reisi(nakîbü’n-nükabâ) olarak tayin etti. Temsilci seçilmesi, Hz Peygamber’in muhataplarına sorumluluk yüklemek açısından önemliydi.

**Birinci akabe biatında daha çok ahlaki prensipler öne çıkarılmışken, İkinci Akabe Biatında siyasi hedefler amaçlanmış; böylece Hz Peygamber’in Medine’ye hicretinin ilk adımları atılmıştır.

** İslam’ın Medineli Araplar arasında hızla yayılmasında Medinelilerin Mekkeliler kadar tutucu olmaması, Yahudilerle ilişkileri sebebiyle dinler konusunda biraz bilgi sahibi olmaları, kabile ileri gelenlerinden bazılarının erken Müslüman olması, Hz Peygamber’i aralarındaki kan davasını çözebilecek bir kimse olarak görmeleri ve İslam’ın insan ruhunu tatmin eden mesajının önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

İSRÂ VE MİRÂC:

Hz Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğuna İsrâ, Kudüs’ten göğe yükselmesine Mirac denir. Mirac, hicretten 8 ay kadar önce meydana gelmiştir.

MÜSLÜMANLARIN HİCRETİ

(YAZDIK)

MÜŞRİKLERİN HZ PEYGAMBER’E SUİKAST GİRİŞİMİ:

 

by pandoroma

Reklamlar