00   KUREYŞLİLERİN YENİ DİNE KARŞI ÇIKMALARININ SEBEPLERİ:

1-Toplum içindeki statülerini kaybetmek istemiyorlardı (köle-efendi eşit ilkesi)

2-Atalarının dinlerine benzemiyordu. İslamiyette putlar yoktu, Allah haricinde hiçbir şeye tanrısal bir yakıştırma yapılmıyordu. Ahiret hayatı vb vardı.

3-Kabileyle hareket edildiğinden, kabile kimliği inanmaya izin vermiyordu, kabile başkanları inanmıyordu çünkü… Kabilecilik yüzünden Ebu Cehil Hz Peygamber’in nübüvvetini kabul etmeyi Haşimoğullarının üstünlüğü olarak değerlendirmiş ve bu meseleyi Mahzumoğullarıyla Haşimoğulları arasındaki rekabet çerçevesinde ele almıştır.

4- Müşrikler ekonomik açıdan zarar görmek istemiyorlardı. (putların kaybıyla)

5- Müşrik Araplar, kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da güçlü olmasını isterlerdi. Hz Peygamber zengin olmadığı gibi bir kabile lideri de değildi.

HABEŞİSTAN HİCRETİ

İslam’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Hz Peygamber sav, nübüvvetin 5. yılında (615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi. Habeşistan’da adil olduğu bilinen bir hükümdar vardı. Hicret süreci yaklaşık iki yıl devam etti. İmkan bulan Müslümanlar peyderpey Habeşistan’a gittiler. 

Hz Peygamber Müslümanların maruz kaldıkları baskıları hafifletmeye çalışırken bir taraftan da müşriklerin Müslümanlara yönelik baskılarını azaltmalarını sağlamak amacıyla Habeşistan’a hicreti mücadele aracı olarak kullandı.

İlk göç edenler, on biri erkek dördü kadın olmak üzere onbeş kişiden oluşuyordu. Bunlar arasında Hz Peygamber’in damadı Hz Osman ile kızı Rukıyye de vardı. Daha sonra hicret edenlerle birlikte Habeşistan’a giden Müslümanların sayısı yüzü aştı.

Hz Peygamber Habeşistan’ı kalıcı bir yurt yapmak düşüncesiyle Müslümanları oraya göndermemişti. Amacı bsakıya maruz kalan Müslümanların sıkıntılarını hafifletmek ve Mekkeli müşrikleri baskı yapmaktan vazgeçirmekti. Habeşistan’a gidenler arasında Kureyş liderlerinin çocuklarından çok sayıda kimse vardı. Bu durum Habeşistan hicretinin, aynı zamanda müşrikleri Müüslümanlara baskı yapmaktan vazgeçirme amacı da taşıdığını söylememize imkan vermektedir.

KUREYŞLİLERİN AMBARGOSU:

Müşrikler, Hz Peygamber’e yönelik baskılarıyla İslam’ın Mekke’de taraftar bulmasına engel olamayınca Haşimoğullarının Hz Muhammed’i terk etmelerini sağlamak amacıyla onlarla sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini askıya alarak ambargo başlattılar. Bu karara göre Haşimoğullarına kız verilmeyecek , onlardan kız alınmayacak;onlarla alışveriş yapılmayacak ve konuşulmayacaktı. Haşimoğullarıyla birlikte hareket eden amca çocukları Muttalipoğulları da ambargoya dahil edilmişti. Ancak Hz Peygamber’e karşı müşriklerle birlikte hareket eden amcası Ebû Leheb ve çocukları ambargo dışı bırakıldı.

Müşrikler, bu kararlarını bir sayfaya yazarak Kabe’nin duvarına astılar. Ebû Talib akrabalarını ambargodan en az etkilenmesini sağlamak amacıyla onları kendisine ait bir alanda bir araya topladı. Böylece sahip oldukları imkanları paylaşarak oluşabilecek zararın etkilerini azaltabilirlerdi.

Haşimoğulları ile hısımlığı bulunan bazı kimseler gizliden gizliye onlara yiyecek ulaştırarak ambargo altındaki insanlara yardım ediyorlardı. Müslümanlara yardım edenlerin başında Hişam b Amr geliyordu. Hişam gece develere zahire yükleyip Ebu Talib mahallesinin yakınına kadar getirerek insanların bulunduğu tarafa sürerdi. Hz Hatice’nin yeğeni Haşim b Hizam da ambargo altındakilere yardım götürenlerdendi. Bununla birlikte imkanlar yetersiz olduğu için zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bir keresinde ambargo altındaki kadınlardan biri yolda gördüğü kurumuş deve derisini suda saatlerce kaynatarak çocuklarına yemek olarak yedirmişti.

Yaklaşık üç yıl süren ambargo, artık bazı müşrikleri rahatsız etmeye başlamıştı. Özellikle anneleri Haşimoğulları’ndan olan bazı kişiler bir araya gelipambargonun sonlandırılması için girişimde bulunmaya karar verdiler. Bir gün sonra Kabe’nin yanında ayağa kalkıp ilk tepkiyi gösteren Zübeyr b Ebû Ümeyye Hz Peygamber’in büyük halası Atike bint Abdülmuttalib’in oğludur. Haşimoğullarının akrabalarından Hişam b Amr, Mut’im b Adî, Ebü’l- Bahterî b Hişam ve Zem’a b Esved’in ambargosunun kaldırılmasında önemli katkısı oldu.

HÜZÜN YILI:

Ambargonun kaldırılmasından yaklaşık sekiz ay sonra Hz Peygamber’in amcası Ebû Talib , ondan kısa bir süre sonra da eşi Hz Hatice vefat etti. Hz Peygamber’in değer verdiği bu iki yakınını kaybetmesi onu çok üzdü. Bu sebeple bu yıla hüzün yılı(senetü’l-hüzün) denir.

Hz PEYGAMBER’İN TAİF YOLCULUĞU

by pandoroma

 

Reklamlar