00 Allah cc 2

 

Âmine hatun Muhammed ânesi

Ol sedeften doğdu ol dür danesi

 

Çünki Abdullah’dan oldu hamile

Vakt erişti hefte vü eyyâm ile

 

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn

Çok alametler belirdi gelmedin

 

Ol Rebîülevvel ayın nicesi

On ikinci gece isneyn gecesi

 

Ol gece kim doğdu ol Hayru’l-beşer

Ânesi anda neler gördü neler

 

Dedi, gördüm ol Habib’in ânesi

Bir acep nur, kim güneş pervanesi

Doğdu ol saatte ol sultân-ı din

Nura gark oldu semâvât ü zemin

 

Sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ

Hatta tenâlû cennetten ve na’îmâ.

 

(Süleyman Çelebi, Musahhah Mevlid-i Şerif, İstanbul 1324, s.6-8)

Reklamlar