00 pandoroma ders 1

ARAP KABİLELERİ VE KABİLE YAPISI

**Arabistan’ın asıl sakinleri Araplardır. Araplar tarihi açıdan iki büyük kısma ayrılır:

1)ARAB-I BAİDE: Bunlar tarihin eski devirlerinde yaşamış olup çeşitli sebeplerle yok olmuşlardır… Ad, Semud, Medyem, Amalika vs

2)ARAB-I BAKİYE : Soyları devam eden Araplar olup 2 kısma ayrılırlar:

A) Arab-ı Aribe: Kahtaniler adı verilen bu kabileler grubunun anavatanı Yemen’dir. Bu sebeple Güney Arapları olarak da bilinirler. Bunlar Cürhüm ve Ya’rub olmak üzere iki büyük kola ayrılırlar. Ya’rub’dan da Kehlan ve Himyer adında iki ayrı koldan birçok alt kollar meydana gelmiştir.Bu kabileler değişik zamanlarda değişik sebeplerle anavatanlarını terkederek Arabistan’ın çeşitli bölgelerine yerleştiler. Dört kola ayrılan Kehlaniler’den Ezd kuzeye göç etti. Bunlardan Sa’lebe b Amr Hicaz tarafına gitti, bir süre sonra da Medine’ye göç ederek oraya yerleşti. Evs ve Hazrec bunun soyundandır. Harise b Amr (Huzaa) ise Merrüzahran’a, sonra Mekke’ye yerleşerek Cürhümlüler’i oradan kovdu. İmran b Amr Uman’da , Cefne b Amr ise Suriye’de yerleşti. Lahm ve Cüzam kabileleri Hire’ye, Tay kabilesi Eca ve Selma dağlarına, Kinde kabilesi önce Bahreyn’e daha sonra da Hadramut ve nihayet Necid’e yerleşti.

B)ARAB-I MÜSTA’RİBE(MÜTEARRİBE:Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelmektedir. Bunların soyu Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmaililer veya onun soyundan gelen uzak torunlarına nispeten Adnaniler vs denilmektedir. Kuzey Arapları olarak da bilinirler.  [BU KISIM PEK ÖZET OLMADI FAKAT KISACA ŞÖYLE DİYEBİLİRİZ:

ARAP KABİLELERİ “ARAB-I BAİDE(GEÇMİŞ ARAPLAR, AD SEMUD KAVİMLERİ GİBİ YOK OLMUŞLAR) VE ARAB-I BAKİYE OLMAK ÜZERE 2 ANA KOLA AYRILIRLAR. ARAB-I BAKİYE DE KENDİ İÇİNDE 2’YE AYRILIR:

A)ARAB-I ARİBE(ASLEN ARAP)

B)ARAB-I MÜTA’RİBE(ASLEN ARAP OLMAYIP DAHA SONRA ARAPLAŞANLAR, BUNLARIN SOYU HZ İBRAHİM’E DAYANIR, HZ. İSMAİL’İN CÜRHÜMLÜLERDEN BİR KIZLA EVLENMESİYLE BİRLİKTE ARAPLARA KARIŞMIŞLARDIR)

**Siyasi bir birlik yoktu, kabileler vardı. Kabileleri bir arada tutan kan, neseb bağıydı,”asabiyet”ile hareket edilirdi. Kabile Terimleri:

KABİLE ASABİYETİ: Dayanışma duygusu

ENSÂB: Soy bilgisi

İSTİGÂSE: Hangi sebepten olursa olsun kişinin kendi kabilesini yardıma çağırması

HAMİYYE: Yardım çağrısında tüm kabilenin galeyana gelerek hareket etmesi

**Sosyal yaşamdaki anarşiyi bir dereceye kadar kan gütme adeti sınırlandırıyordu. Diyelim ki ben bir kabileden birini öldürdüm o zaman karşı kabile öç alıp beni öldürene kadar yas tutuyorlardı.

İslamiyetten önceki kabileler arası savaşlar “Eyyamü’l Arab” kan davaları, sürüler, otlaklar, su kaynakları vb sebepler yüzünden çıkardı.

Arab toplumunda göçebe ve yerleşik hayat hakimdi. Çöl ve vahalarda (badiye) develeriyle birlikte konar göçer olarak çadırlarda yaşayanlara bedevi(ehlü’l-badiye, ehlü’l-veber), köy, kasaba ve şehirlerde kerpiçten yapılmış evlerde yerleşik hayat yaşayanlara hadari(ehlü’l-meder) denilmekteydi.

HİLF(ÇOĞULU AHLAF): Antlaşma… Kabile mensupları bir araya gelip, yemin ederler, ve tek bir kabile gibi hareket ederlerdi.

el- HAL’ : Kişinin ailesi ve kabilesinden kovulmasıdır. Bu duruma düşenler Hac ve panayır mevsimlerinde açıkça ilan edilirdi.

Hucurat suresinde kabile asabiyeti vb şeyler eleştirilir.

**Arap toplumu hürler, mevali ve kölelerden oluşmaktaydı. Hürler de eşraf ve avam olmak üzere 2’ye ayrılırdı. Azad edilen kölelere mevali denilir ve bunlar hür insanlarla evlenemezdi.

Çocukların(özellikle de kız çocuklarının) öldürülmesi Nahl ve İsra surelerinde eleştirilmiştir.

1.ÜNİTE’NİN SONU =)

Reklamlar