00 pandoroma ders

 

KAN YALAYANLAR VE KOKU SÜRÜNENLER (DEVAMI):

Kusay b. Kilâb öldükten sonra yetkileri büyük oğlu Abdüddar’a kaldı, fakat bunu kabul etmeyenler oldu ve toplum 3’e ayrıldı: Abdüddaroğulları, Abdümenafoğulları, Tarafsızlar… Savaş çıkacaktı fakat sonra anlaşma yanlıları ağır bastı ve yetkilerin bölüşülmesinde karar kılındı… Abdüddaroğullarına Darünnedve, Livâ ve Hicabe görevleri verilirken; Abdümenafoğullarına Sikade, Rifade ve Kıyade görevleri verildi.

 

KIYADE görevi Abdümenaf’a ondan Abdüşems’e ondan Ümeyye2ye onda sonra da Harb b. Ümeyye’ye intikal etti.

RİFADE ve SİKADE görevleri ise Abdümenaf’a ondan Haşim b. Abdümenaf ondan Abdülmuttalib(Peygamberimizin dedesi)’e ondan da Ebu Talib(Peygamberimiz sav Efendimizin amcası)’e intikal etti, Ebu Talibin maddi durumundan dolayı Abbas görevi aldı.

 

HAŞİM b. ABDÜMENAF ve MEKKE EKONOMİSİNİN DIŞA AÇILMASI:

ÎLAF: Kureyş’in bazı ülke ve kabilelerle ticaret antlaşmaları yapıp serbest dolaşım izni almasına denir. Kuran-ı Kerim’de Kureyş veya Îlaf suresinde bu durum geçer.

Haşim b. Abdümenaf Bizans’a ve yol üstündeki kabilelerle ticaret antlaşmaları yapıyor ve ticaret dışa açılıyor. Sonra kardeşleri de başka antlaşmalar yaparak ticareti geliştirdiler.

Haşim b. Abdümenaf Peygamberimizin dedesinin babası oluyor. Neccaroğullarından Selma ile evleniyor, bu evlilikten Abdülmuttalib oluyor. Babası ölünce annesi Selma ile 8 yaşına kadar Medine’de kalan Abdülmuttalib’i daha sonra amcası Muttalib Mekke’ye getiriyor. Bir rüya görüp Cürhümlülerin kapattığı zemzem kuyusunu açıyor, mahiyetine geçirip hacılara yiyecek ve su temini görevlerini üstleniyor.

 

ARAPLARDA DİNİ VE SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT

DİNİ HAYAT:

Putperestlik hakimdi. Hac, haram aylar(eşhürü’l hurum) olan zilkade, zilhicce, muharrem, receb aylarında yapılırdı. Sadece Mekke değil başka putların olduğu tapınakları da haccederlerdi. Bazı önemli putlar:

HÜBEL: Kabe’de bulunuyordu, Mekke’ye putperestliği getiren Amr b Luhay tarafından getirilmiştir. Kırmızı akik taşından, akikten yapılmıştı.Putların en büyüğü ve Kureyş’in en önemli putudur. Ezlâm adı verilen fal okları Hübel’in yanında çekilir ve çıkan sonuca göre hareket edilirdi.

İSÂF ve NÂİLE: Rivayete göre büyük günahtan dolayı taşlaştıkları söylenir ve ibret için sergilenirken Amr b Luhay daha önce insanların bu taşları taptıklarını söylüyor ve put oluyorlar.

LÂT: Taif’tedir. LÂT ,MENÂT ve UZZÂ Allah’ın kızları olarak kabul edilmekteydi. Kuran-ı Kerim’de bu kınayıcı bir ifadeyle geçer. 4 köşe bir kaya parçasıdır. Beytü’r Rabbe denilen bir binası vardır.

MENÂT: Mekke ve Medine arasındadır. Siyah bir kayadır. Arapların taptığı putların en eskisiydi.

UZZÂ: Beytül Uzza… Beyaz bir taş. Uzza’yı anne Lat ve Menat’ı da kızları olarak görürlerdi.

**Araplar ahiret hayatına inanmıyor putlara da dünyevi amaçlar için yöneliyorlardı. Bazen de taptıkların putlara kızıyor, alay ediyorlardı.

**Putperstlik haricinde Bölgede Hz İbrahim’den gelen Hanifler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusiler de vardı.

 

SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT

EKONOMİK HAYAT:

Coğrafi şartlar yüzünden tarıma elverişli olmayan Mekke’de ekonomik hayatı ticaret oluşturuyordu, dolayısıyla kervanlar, sûk(çoğulu esvâk) adı verilen pazar yerleri önemliydi. Pazar yerlerinin en eskisi ve en büyüğü HAZVERE çarşısı olup şehrin başlıca ticaret merkeziydi. Arabistan’ın değişik bölgelerinde ve Mekke çevresinde haram aylar dikkate alınarak peşpeşe kurulan panayırlar (Esvaku’l, Arab)  çok önenmliydi. Bu panayırlarda dostluklar kurulur, edebiyat yapılır, antlaşmalar sağlanır, şiirler okunurdu. Beğenilen şiirler Kabe duvarına asılırdı. Cahiliye döneminin meşhur yedi(veya 10)şairlerine ait bu şiirler “el- Muallakat”(veya el- Muallakatü’s seb=Yedi askı) adıyla bilinmektedir.  Bu şairlerden Lebîd b. Rebîa müslüman olmuştur.

Önemli panayırlar:

UKÂZ: En önemli panayırdır. Edebi kongre merkeziydi. Peygamberimiz (sav) peygamberliğinden önce Kus b. Sâide’nin meşhur konuşmasını burada dinlemiş ve peygamberliğinden sonra buraya gelip bazı kişilerle görüşmüş ve İslâm’a davet etmiştir. Taif ile Nahle arasındadır.

MECENNE: Merruzahrân da kurulur.

ZÜLMECÂZ:Zülmecaz’da kurulur.

HUBÂŞE: Hicaz- Yemen kervan yolu üzerinde  Receb ayında kurulur.Peygamberimiz(sav) peygamberlikten önce Hz. Hatice’nin kervanıyla gelmiştir. Panayır özelliğinden farklı olarak esirler burada yakınları tarafından fidye verilerek kurtarılır, kısas uygulamasına karar verilen katiller burada cezalandırılırdı.

by pandoroma