Bismillahirrahmanirrahim(Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla)

“(Ey Resulüm) de ki: (Kulluk ve) duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin.”  (Furkan Suresi 77)

Dua ve ibadet, bir müminin aczini ve ihtiyacını, saygıyla Rabbine arz etmesi ve tazimle O’ndan yardım dilemesidir.Rabbi ile kulu arasında en güçlü bağ ve en değerli amel,dua ve ibadettir.Bunlar, Allah’a kulluğun itirafı ve ispatıdır.

Dua, dertlerin devası,gönüllerin sefasıdır.Duasız ve ibadetsiz bir gönül, huzursuz ve dinmez bir ıstırap içerisindedir.Gerçek huzura,ancak O’na dua etmekle, O’nun rahmet ve şefkat kapısını çalmakla, O’nun izzet ve azameti karşısında secdeye kapanıp ibadet etmekle, O’nu daima tazarru ve niyazla zikretmekle, her an hatırlayıp anmakla kavuşulur.Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki:

“Bunlar, Allah’a iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir.Bilesiniz ki,kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”(Ra’d Suresi 28)

Hz.Allah, kuluna şahdamarından daha yakındır.O, işiten ve görendir.Kendisine dua edilmesini isteyen ve halis kalple yapılan duayı kabul edendir.

Dua, hayatın maddi ve manevi yükü altında acze düşen kulun sığınağıdır.Mümin,duasıyla kendisinin gizli sırlarını bilen ve her şeye gücü yeten Rabbine güvenir.Kul, dua ve niyazıyla O’nun engin lütuf ve keremine sığınır.O’ndan başka, sıkıntılara çare, dertlere deva, hastalıklara şifa ihsan edenin olmadığını bilir.Çekilen sıkıntıları, ebedi mükafat vesilesi bir imtihan olarak değerlendirir ve onunla teselli bulur.

Yüce Allah(c.c.), Kuran-ı Kerim’de büyük sıkıntılarla karşılaşan ve dua ile rabbine iltica eden Hz.Yunus(as)’u örnek gösterir.Hz.Yunus’un duasının kabul edildiğini de:

“Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık.İşte biz müminleri böyle kurtarırız.”(Enbiya Suresi 88) mealindeki ayetiyle bize haber verir.Demek ki sıkıntıyı,onun çaresini , güzel bir şekilde sabredilirse ecrini de veren Rab Teala’dır.Hatta her güçlük için bir kolaylık ihsan ettiğini, Kur’an’ı Kerim’de bize şöyle açıklar:

“Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.”(İnşirah suresi 5,6)

“Rabbimiz buyurdu ki:Bana dua edin,kabul edeyim.Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.”(Gafir Suresi, 60) buyurmaktadır.

Allah(c.c.) salih bir kaple yapılan tüm duaları kabul eder.Ama bazen kabul ettiği duayı hemen gerçekleştirmez.Bunun sebebi Allah(c.c.)’ın sevdiği kulunu kapısından uzaklaştırmak istememesidir.Her an huzurunda olmasını ve kendisine yalvarmasını ister.Bu durum Allahu Teala’nın kuluna ihsanda bulunması için bir sebeptir.Bazen de ısrarla ettiğimiz dualar (bizim gözümüzde) bir türlü kabul olmaz.Bunun sebebi de o duanın bizim için hayırlı olmamasıdır.Ama hayata geçmeyen o duanın yerine kula mükafat olarak bir sürü sevap verilir.Zaten bizim için hayırlı olmayan duanın hayata geçmemesi başlı başına bir mükafat değil midir?

Cenab-ı Hak, hakkıyla anlamayı,gereği gibi amel ve kulluk etmeyi, bunda da daim olmayı cümlemize nasip eyleye ve bizi mahrum bırakmaya…Amin…

Yararlanılan Kaynaklar:Gönül İncileri

by pandoroma