Tevbe;dinde kötü ve çirkin olan şeylerden ve çirkin hallerden yine dinde beğenilmiş olan şeye ve güzel hallere dönmek;günah ve isyanı terk etmenin insanı Allahu Teala’ya ve cennetine yaklaştıran güzel ve makbul işlerden olduğunu bilmektir.

   Tevbe dört esas üzerinedir.

1-Dil ile istiğfar,

2-Kalp ile pişmanlık,

3-Aza ve organları ile günahları terk etmek,

4-O günahları bir daha yapmayacağına niyet ve kasdetmektir.Buna tevbe-i Nasuh denir.Nasuh tevbesi, bir günaha tevbe etmek ve bir daha tevbe ettiğişeyi yapmamaktır.

   Allah’a dayanınız, yalnız O’ndan yardım bekleyiniz.Çünkü Allah bize yeter.O ne güzel vekildir.Tevhid ne güzel dayanak ve eserdir.Tevbe edenler diğer ibadetlerde de başarılı olurlar.Kula dayananlar ise çabuk yıkılırlar.

    Kim şu istiğfarları gönülden gelen bir pişmanlıkla söylerse harpten kaçmış olsa bile bağışlanır.

“Estağfirullah el-Azim ellezi la ilahe illa hüvel Hayyel-Kayyume ve etübü ileyh.”

(Hay ve Kayyum ve kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’tan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim!)

 Kaynak:Gönül İncileri